Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU INFORMUJEMY, IŻ:
1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST PAŁAC SCHOENA MUZEUM
W SOSNOWCU Z SIEDZIBĄ PRZY UL. CHEMICZNEJ 12, 41-205 SOSNOWIEC.
2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JEST PANI MONIKA PRZEWOŹNIK, EMAIL: IOD@MUZEUM.ORG.PL. Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KORZYSTANIA Z PRAW ZWIĄZANYCH Z TYM PRZETWARZANIEM DANYCH.
3. PAŃSTWA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 RODO
W OPARCIU O USTAWĘ O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ Z DNIA 25.10.1991 ROKU, NA PODSTAWIE USTAWY O MUZEACH Z DNIA 21 LISTOPADA 1996 ROKU, USTAWIE O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Z DNIA 22 SIERPNIA 1997 ROKU ORAZ W ZWIĄZKU
Z ZAWARCIEM UMOWY JAK RÓWNIEŻ NA PODSTAWIE UZYSKANYCH ZGÓD W INNYCH PRZYPADKACH WE WSKAZANYM CELU I ZAKRESIE.
4. PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE PODMIOTOM UPOWAŻNIONYM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA.
5. PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH.
6. PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES TRWANIA UMOWY, DO CZASU REALIZOWANIA ZADANIA ORAZ ARCHIWIZOWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH PRZEZ OKRES USTALONY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT OBOWIĄZUJĄCYM W PAŁACU SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU.
7. POSIADAJĄ PAŃSTWO PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH , PRAWO DO ICH SPROSTOWANIA, AKTUALIZOWANIA ORAZ OGRANICZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI RODO.
8. NA PODSTAWIE ART. 21 MACIE PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SKARGI WOBEC ICH PRZETWARZANIA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. STAWKI 2.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status