Regulamin kwerendy i udostępniania wizerunków eksponatów muzealnych

REGULAMIN REALIZACJI KWEREND I UDOSTĘPNIANIA WIZERUNKÓW

EKSPONATÓW MUZEALNYCH

 

                                                           Rozdział I

                                                           Definicje

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Obiekt muzealny – należy przez to rozumieć każdy eksponat należący do zbiorów Muzeum, którego wizerunek został utrwalony na nośniku elektronicznym.

 

 1. Kwerenda – fizyczne udostępnienie ewidencji eksponatów muzealnych oraz informacji o muzealiach osobie zainteresowanej na jej indywidualny wniosek, odbywające się w siedzibie Muzeum, w terminie dogodnym dla obu stron. Zakres tematyczny kwerendy ustalany jest wcześniej z pracownikiem merytorycznym.

 

 1. Kwerenda na zlecenie – udostępnienie osobie zainteresowanej wyników pracy badawczej pracownika merytorycznego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, związanej z muzealiami, zawierającej informacje w zakresie ustalonym ze zlecającym.

 

 1. Cyfrowy wizerunek obiektu – należy przez to rozumieć plik graficzny o parametrach technicznych uzgodnionych z zamawiającym i dostosowanych do zamierzonego celu korzystania. Muzeum udostępnia pliki cyfrowe w formacie jpg

 

 1. Cel niekomercyjny – działalność nienastawiona na osiąganie zysku, w tym m.in. praca naukowo-badawcza, publikacja naukowa do udostępniania online, praca licencjacka, praca magisterska, praca doktorska, prelekcja konferencyjna, niekomercyjny blog popularnonaukowy/ edukacyjny, niekomercyjna strona internetowa, bezpłatne wydawnictwa, materiały edukacyjne, własne badania popularno-naukowe (do użytku prywatnego).

 

 1. Cel komercyjny – działalność nastawiona na osiąganie przychodu, w tym: różne formy reklamy, strona internetowa lub blog komercyjny, wydawnictwa dystrybuowane odpłatnie.

 

 1. Zestawienie wizerunków obiektów – należy przez to rozumieć plik w formacie jpg zawierający informacje graficzne oraz tekstowe o zbiorach Muzeum, tworzony w celu prezentacji wyników kwerendy.

 

 1. Domena publiczna – należą do niej utwory, do których autorskie prawa majątkowe wygasły, gdyż minęło 70 lat od śmierci ich autora, ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu albo nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego na podstawie art. 4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

 

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 1. W zależności od posiadanego tytułu prawnego, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu legitymuje się uprawnieniem do udostępniania wizerunków obiektów:
  – z wyłączeniem możliwości korzystania z autorskich praw majątkowych.
  – Na zasadzie licencji niewyłącznej, tj. umożliwiającej licencjobiorcy korzystanie z autorskich praw majątkowych na warunkach i polach eksploatacji określonych w zawartej umowie.
 2. Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia wizerunku obiektu bez podania przyczyny.
 3. Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu wykonuje fotografie cyfrowe eksponatów i ekspozycji, należących do Muzeum.
 4. Muzeum nie udostępnia wizerunków obiektów, które nie należą do domeny publicznej i są chronione autorskimi prawami majątkowymi innych podmiotów.
 5. Postanowień pkt. 5 nie stosuje się jeżeli wnioskodawca przedstawi pisemne zezwolenie podmiotu legitymującego się autorskimi prawami majątkowymi
  w przedmiocie korzystania z obiektu. W takim przypadku zakres udostępnienia zostanie dostosowany do treści przedstawionego zezwolenia.
 6. Uchylanie się przez wnioskodawcę od zawarcia przygotowanej przez Muzeum umowy w przedmiocie udostępnienia wizerunków obiektów jest równoznaczne z cofnięciem wniosku.

 

Rozdział III

Zasady przeprowadzania kwerend

 1. Prowadzenie kwerend oraz informacja dotycząca zbiorów Muzeum jest jedną z form upowszechniania kolekcji.
 2. Wniosek w sprawie przeprowadzenia kwerendy powinien być kierowany w formie oficjalnego pisma do Dyrektora Muzeum, co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem kwerendy. Wnioskodawca otrzyma pisemną odpowiedź w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia do Muzeum oficjalnego wniosku/pisma od Dyrektora Muzeum bądź osoby przez niego upoważnionej.

Oficjalne pismo o przeprowadzenie kwerendy prosimy kierować do Dyrektora Muzeum na adres: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12, 41-205 Sosnowiec bądź elektronicznie na adres: dyrektor@muzeum.org.pl

 1. Oprócz powyższego kwerendy prowadzone są na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (plik do pobrania)  Wniosek powinien zostać skierowany na adres pocztowy Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, z dopiskiem: „Kwerenda – Dział Historii  i Kultury Miasta”, „Kwerenda – Dział Sztuki” itd.  lub bezpośrednio na adres e-mailowy działu merytorycznego, w którym będzie przeprowadzana kwerenda (historia@muzeum.org.pl; sztuka@muzeum.org.pl, glass@muzeum.org.pl, archeologia@muzeum.org.pl) . Do wniosku należy dołączyć podpisany Załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji kwerend i udostępniania wizerunków eksponatów Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu (plik do pobrania – Oświadczenie Zamawiającego)
 2. Kwerendy przeprowadzane w Muzeum przez osoby z zewnątrz, instytucje i firmy, są bezpłatne. Termin wykonania kwerendy w zbiorach Muzeum należy ustalić drogą telefoniczną lub e-mailową z pracownikiem danego Działu Zbiorów Muzeum, po uprzednim, pisemnym uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Osoby prywatne, instytucje i firmy mogą odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem, zlecić przeprowadzenie kwerendy pracownikom Muzeum.
 4. Kwerendy dla innych placówek muzealnych są przeprowadzane nieodpłatnie.
 5. W szczególnych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy.
 6. Uczniowie i studenci zobowiązani są dodatkowo do przedstawienia zaświadczenia ze szkoły lub z uczelni potwierdzającego ich status.

 

Rozdział IV

Zasady udostępniania cyfrowych wizerunków obiektów i ekspozycji

 

 1. Cyfrowe wizerunki obiektów udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji kwerend i udostępniania wizerunków eksponatów Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu (plik do pobrania) Podpisany wniosek powinien zostać skierowany na adres pocztowy Muzeum z dopiskiem nazwy działu: „Dział…”, ze zbiorów którego wykonane będą cyfrowe wizerunki (adresy e-mail podane powyżej).
 2. Muzeum udostępnia cyfrowe wizerunki obiektów muzealnych, do których przysługują mu prawa umożliwiające swobodne dysponowanie i rozpowszechnianie albo nie podlegających ochronie prawno-autorskiej, w tym należące do domeny publicznej. W innym przypadku udostępnienie wizerunków możliwe jest po przedstawieniu Muzeum zgody dysponentów praw autorskich na wykorzystanie utworu.
 3. Muzeum zastrzega sobie możliwość odmowy udostępniania cyfrowych wizerunków obiektów wraz z podaniem uzasadnienia, na podstawie art. 23 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016, poz. 352 ze zm.), a także w innych przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W szczególnych przypadkach zamówienie może nie być zrealizowane również w wyniku decyzji Kustosza odpowiedzialnego za zbiory, w szczególności ze względu na zły stan zachowania obiektu lub inne przeciwskazania konserwatorskie, stan zachowania obiektu lub inne przeciwskazania konserwatorskie.
 5. Szczegółowe warunki udostępnienia cyfrowych wizerunków obiektów reguluje każdorazowo umowa.
 6. Wszystkie udostępniane cyfrowe wizerunki obiektów muzealnych i ekspozycji przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie w celu określonym we wniosku zainteresowanego. W przypadku publikacji bądź rozpowszechniania wizerunków powinien zostać zamieszczony bezpośrednio pod ww. wizerunkiem podpis według wzoru przygotowanego przez pracownika merytorycznego. Cyfrowym wizerunkom powinna także towarzyszyć informacja o pochodzeniu obiektów: Ze zbiorów Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.
 7. Udostępnienie cyfrowych wizerunków obiektów muzealnych nastąpi poprzez nagranie plików wskazanych we wniosku na płytę DVD lub dostarczony przez zamawiającego nośnik bądź poprzez transfer internetowy. Wnioskujący może otrzymać nośnik z cyfrowymi wizerunkami obiektów poprzez list polecony lub odebrać go osobiście w siedzibie Muzeum.
 8. Zasady odpłatności za udostępnienie cyfrowych wizerunków obiektów muzealnych zawarte są w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o przeprowadzenie kwerendy w zbiorach Muzeum.
 2. Wniosek o udostępnienie cyfrowych wizerunków obiektów muzealnych.
 3. Oświadczenie Zamawiającego.
 4. Cennik udostępniania cyfrowych wizerunków obiektów muzealnych i przeprowadzania kwerend.

Plik regulaminu z załącznikami do pobrania