Deklaracja dostępności

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu jest  zobowiązany do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Tel. +48 32 363 45 10

e-mail: muzeum@muzeum.org.pl

 

Adres korespondencyjny:

41-205 Sosnowiec

 1. Chemiczna 12

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

 • strona internetowa nie spełnia w pełni wymagań dla osób niewidomych
  i niedowidzących
 • fotografie umieszczone na stronie nie posiadają dokładnego opisu

Ułatwienia na stronie:

 • zwiększenie/zmniejszenie tekstu
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • skala szarości
 • jasne tło
 • podkreślenie odnośników

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021 r. na podstawie samoceny przeprowadzonej przez muzeum.

W chwili obecnej pracujemy nad wprowadzeniem ulepszeń na naszej stronie internetowej.
W ramach naszych prac będziemy stronę udoskonalać w oparciu o opinię podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w tematyce wyłączeń i niezgodności.

Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Moniką Przewoźnik,  tel. 32 363 45 10, e-mail: kadry@muzeum.org.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu znajduje się w dawnej rezydencji rodziny SCHÖNÓW.

 • przy muzeum znajduje się parking
 • przed muzeum znajdują się ławki
 • do muzeum zwiedzający mogą wejść jednym wejściem, do którego prowadzą schody
 • szerokość drzwi zapewnia swobodne dostanie się do muzeum osobie na wózku, rodzinie z wózkiem dziecięcym, osobie z psem asystującym
 • w budynku jest winda. W windzie jest sygnalizacja głosowa
 • na parterze budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością
 • na terenie muzeum nie ma pętli indukcyjnej, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma też tłumacza migowego
 • pracujemy nad dostosowaniem strony muzeum do wymogów zgodnych z WCAG 2.1
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status